تعرفه های ارسال

توزیع

هزینه ارسال سفارش(هزینه حمل+مالیات)
قیمت کالا(تومان) وزن کالا(۵۰۰ گرم) وزن کالا(۱۰۰۰ گرم) وزن کالا(۱۵۰۰ گرم) وزن کالا(۵۰۰۰ گرم) وزن کالا(۱۰۰۰۰ گرم) وزن کالا(۲۰۰۰۰ گرم)
پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی
۱۰,۰۰۰ ۵,۷۳۰ ۳,۲۶۲ ۶,۷۴۲ ۳,۷۲۲ ۸,۶۷۴ ۴,۵۲۷ ۱۳,۹۱۸ ۷,۶۳۲ ۲۲,۶۵۷ ۱۲,۸۰۷ ۴۰,۱۳۷ ۲۳,۱۵۷
۵۰,۰۰۰ ۵,۷۳۰ ۳,۲۶۲ ۶,۷۴۲ ۳,۷۲۲ ۸,۶۷۴ ۴,۵۲۷ ۱۳,۹۱۸ ۷,۶۳۲ ۲۲,۶۵۷ ۱۲,۸۰۷ ۴۰,۱۳۷ ۲۳,۱۵۷
۱۰۰,۰۰۰ ۵,۷۳۰ ۳,۲۶۲ ۶,۷۴۲ ۳,۷۲۲ ۸,۶۷۴ ۴,۵۲۷ ۱۳,۹۱۸ ۷,۶۳۲ ۲۲,۶۵۷ ۱۲,۸۰۷ ۴۰,۱۳۷ ۲۳,۱۵۷
۵۰۰,۰۰۰ ۶,۴۹۳ ۴,۰۲۵ ۷,۵۰۵ ۴,۴۸۵ ۹,۴۳۷ ۵,۲۹۰ ۱۴,۶۸۱ ۸,۳۹۵ ۲۳,۴۲۰ ۱۳,۵۷۰ ۴۰,۹۰۰ ۲۳,۹۲۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۸۳ ۵,۱۱۵ ۸,۵۹۵ ۵,۵۷۵ ۱۰,۵۲۷ ۶,۳۸۰ ۱۵,۷۷۱ ۹,۴۸۵ ۲۴,۵۱۰ ۱۴,۶۶۰ ۴۱,۹۹۰ ۲۵,۰۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۵ ۹,۷۶۳ ۱۰,۷۷۵ ۷,۷۵۵ ۱۲,۷۰۷ ۸,۵۶۰ ۱۷,۹۵۱ ۱۱,۶۶۵ ۲۶,۶۹۰ ۱۶,۸۴۰ ۴۴,۱۷۰ ۲۷,۱۹۰
هزینه ارسال سفارش(هزینه حمل+مالیات)
قیمت کالا(تومان) وزن کالا(۵۰۰ گرم) وزن کالا(۱۰۰۰ گرم) وزن کالا(۱۵۰۰ گرم) وزن کالا(۵۰۰۰ گرم) وزن کالا(۱۰۰۰۰ گرم) وزن کالا(۲۰۰۰۰ گرم)
پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی
۱۰,۰۰۰ ۷,۷۵۴ ۳,۸۳۷ ۹,۴۱۰ ۴,۴۱۲ ۱۲,۳۵۴ ۵,۴۴۷ ۱۹,۸۰۵ ۱۰,۲۷۷ ۳۲,۲۲۴ ۱۸,۳۲۷ ۵۷,۰۶۳ ۳۴,۴۰۸
۵۰,۰۰۰ ۷,۷۵۴ ۳,۸۳۷ ۹,۴۱۰ ۴,۴۱۲ ۱۲,۳۵۴ ۵,۴۴۷ ۱۹,۸۰۵ ۱۰,۲۷۷ ۳۲,۲۲۴ ۱۸,۳۲۷ ۵۷,۰۶۳ ۳۴,۴۰۸
۱۰۰,۰۰۰ ۷,۷۵۴ ۳,۸۳۷ ۹,۴۱۰ ۴,۴۱۲ ۱۲,۳۵۴ ۵,۴۴۷ ۱۹,۸۰۵ ۱۰,۲۷۷ ۳۲,۲۲۴ ۱۸,۳۲۷ ۵۷,۰۶۳ ۳۴,۴۰۸
۵۰۰,۰۰۰ ۷,۸۱۷ ۴,۶۰۰ ۱۰,۱۷۳ ۵,۱۷۵ ۱۳,۱۱۷ ۶,۲۱۰ ۲۰,۵۶۸ ۱۱,۰۴۰ ۳۲,۹۸۴ ۱۹,۰۹۰ ۵۷,۸۲۶ ۳۵,۱۸۹
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۷ ۵,۶۹۰ ۱۱,۲۶۳ ۶,۲۶۵ ۱۴,۲۰۷ ۷,۳۰۰ ۲۱,۶۵۸ ۱۱,۱۳۰ ۳۴,۰۷۷ ۲۰,۱۷۷ ۵۸,۹۱۶ ۳۶,۲۷۹
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۸۷ ۷,۸۷۰ ۱۳,۴۴۳ ۸,۴۴۵ ۱۶,۳۸۷ ۹,۴۸۰ ۲۳,۸۳۸ ۱۴,۳۱۰ ۳۶,۲۵۷ ۲۲,۳۶۰ ۶۱,۰۹۶ ۳۸,۴۵۹

توزیع + دریافت مبلغ کالا در مقصد (Cash On Delivery)

هزینه ارسال سفارش(هزینه حمل+مالیات+پرداخت در محل)
قیمت کالا(تومان) وزن کالا(۵۰۰ گرم) وزن کالا(۱۰۰۰ گرم) وزن کالا(۱۵۰۰ گرم) وزن کالا(۵۰۰۰ گرم) وزن کالا(۱۰۰۰۰ گرم) وزن کالا(۲۰۰۰۰ گرم)
پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی
۱۰,۰۰۰ ۵,۷۶۲ ۴,۳۵۲ ۶,۷۷۵ ۴,۸۱۲ ۸,۷۰۷ ۵,۶۱۷ ۱۳,۹۵۰ ۸,۷۲۲ ۲۲,۶۹۰ ۱۳,۸۹۴ ۴۰,۴۶۴ ۲۴,۲۴۷
۵۰,۰۰۰ ۷,۳۶۵ ۴,۸۹۷ ۸,۳۷۷ ۵,۳۵۷ ۱۰,۳۰۹ ۶,۱۶۲ ۱۵,۵۵۳ ۹,۲۶۷ ۲۴,۲۹۲ ۱۴,۴۴۲ ۴۰,۳۰۰ ۲۴,۲۴۷
۱۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۶,۵۳۲ ۱۰,۰۱۲ ۶,۹۶۲ ۱۱,۹۴۴ ۷,۷۹۷ ۱۷,۱۸۸ ۱۰,۹۰۲ ۲۵,۹۲۷ ۱۶,۰۷۷ ۴۳,۴۰۷ ۲۶,۴۲۷
۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۹۳ ۲۰,۳۷۵ ۱۸,۴۰۵ ۲۰,۸۳۵ ۲۰,۳۳۷ ۲۱,۶۴۰ ۲۵,۵۸۱ ۲۴,۷۴۵ ۳۴,۳۲۰ ۲۹,۹۲۰ ۵۱,۸۰۰ ۴۰,۲۷۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۹۳ ۳۷,۸۱۵ ۱۸,۴۰۵ ۳۸,۲۷۵ ۲۰,۳۳۷ ۴۲,۰۸۰ ۲۵,۵۸۱ ۴۲,۴۸۵ ۳۴,۳۲۰ ۴۷,۳۶۰ ۵۱,۸۰۰ ۵۷,۷۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۸۵ ۷۲,۶۹۵ ۳۰,۳۹۵ ۷۳,۱۵۵ ۳۲,۳۲۷ ۷۳,۹۶۰ ۳۷,۵۷۱ ۷۷,۰۶۵ ۴۶,۳۱۰ ۸۲,۲۴۰ ۶۳,۷۹۰ ۹۲,۵۹۰
هزینه ارسال سفارش(هزینه حمل+مالیات+پرداخت در محل)
قیمت کالا(تومان) وزن کالا(۵۰۰ گرم) وزن کالا(۱۰۰۰ گرم) وزن کالا(۱۵۰۰ گرم) وزن کالا(۵۰۰۰ گرم) وزن کالا(۱۰۰۰۰ گرم) وزن کالا(۲۰۰۰۰ گرم)
پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی پیشتاز سفارشی
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۸۱ ۴,۹۲۷ ۹,۷۳۷ ۵,۵۰۲ ۱۲,۶۸۱ ۶,۵۳۷ ۲۰,۱۳۲ ۱۱,۳۶۷ ۳۲,۵۵۱ ۱۹,۴۱۷ ۵۷,۳۹۰ ۳۵,۵۱۶
۵۰,۰۰۰ ۹,۳۸۹ ۵,۴۷۲ ۱۱,۰۴۵ ۶,۰۴۷ ۱۳,۹۸۹ ۷,۰۸۲ ۲۱,۴۴۰ ۱۱,۹۱۲ ۳۳,۸۵۹ ۱۹,۹۶۲ ۵۸,۶۹۸ ۳۶,۰۲۵
۱۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۴ ۷,۱۰۷ ۱۲,۶۸۰ ۷,۶۸۲ ۱۵,۶۲۴ ۸,۷۱۷ ۲۳,۰۷۵ ۱۳,۵۷۴ ۳۵,۴۹۴ ۲۱,۵۹۷ ۶۰,۳۳۳ ۳۷,۶۹۶
۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۱۷ ۲۰,۹۵۰ ۲۱,۰۷۳ ۲۱,۵۲۵ ۲۴,۰۱۷ ۲۲,۵۶۰ ۳۱,۴۶۸ ۲۷,۳۹۰ ۴۳,۸۸۷ ۳۵,۴۴۰ ۶۸,۷۲۶ ۵۱,۵۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۱۷ ۳۸,۳۹۰ ۲۱,۰۷۳ ۳۸,۹۶۵ ۲۴,۰۱۷ ۴۰,۰۰۰ ۳۱,۴۶۸ ۱۳,۵۰۰ ۴۳,۸۸۷ ۵۲,۸۸۰ ۶۸,۷۲۶ ۶۸,۹۷۹
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۰۷ ۷۳,۲۷۰ ۳۳,۰۶۳ ۷۳,۸۴۵ ۳۶,۰۰۷ ۷۴,۸۸۰ ۴۳,۴۵۸ ۷۹,۷۱۰ ۵۵,۸۷۷ ۸۷,۷۶۰ ۸۰,۷۱۶ ۱۰۳,۸۵۹

اتصال رایگان بدون هزینه

یک ماه خدمات رایگان دریافت کنید